VEDTEKTER FOR

BRÅTE SKOLEKORPS

REVIDERT FEBRUAR 2012 §1 ORGANISASJON Bråte Skolekorps, stiftet i 1953, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, Akershus krets. Bråte Skolekorps er en forening for elever ved Bråte skole og andre interesserte fra lokalmiljøet. Korpset driftes på frivillig basis av foreldre og korpsmedlemmer. Organisering av musikkorpset a. Medlemmene er fri til å delta sammen med andre musikkgrupper eller korps. Forutsetningen for dette er at medlemmene prioriterer sine forpliktelser for Bråte skolekorps. b. Tvister i forbindelse med overstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret §2 FORMÅL 2.1 Musikk Ivareta og utvikle korpsmusikk og korpsaktiviteter gjennom opplæring, motiverende tiltak og god organisering. 2.2 Sosialt Ivareta og utvikle korpsets arbeid, som sosial aktivitet for korpsets medlemmer. 2.3 Informasjon a. Drive intern informasjon og idèutvikling. b. Informere utad om Bråte skolekorps sine aktiviteter, og fremme forståelse for korpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning. 2.4 Politikk Bråte skolekorps skal være politisk nøytral. 2.5 Lokalmiljø Korpset skal ta initiativ til å delta i arrangementer i lokalmiljøet. §3 MEDLEMSSKAP 3.1 Opptak av medlemmer Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. Medlemsskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF. Overgang fra aspirant til rekrutt og til hovedkorps skjer ved at dirigent og instruktør blir enige om dette. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database. 3.2 Forutsetning for medlemsskap a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Opplysningene brukes videre til registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. c. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset, skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. d. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre sammenhenger må godkjennes av styret. e. Medlemmene forventes å møte på øvelser og arrangementer. Frafall må meldes til dirigent/instruktør så tidlig som mulig. 3.3 Rapporteringsplikt og kontingent a. Musikkorpsåret følger kalenderåret, men deles inn i 2 semestre. b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent når giroen deles ut, normalt 1 gang i året. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. c. Musikkorpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember 3.4 Utmeldinger Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til musikkorpsets styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. Det oppfordres til at påbegynt semester fullføres. Før utmelding må alle regninger og forfalt kontingent være betalt. Alt av instrumenter, utstyr og klær skal være vasket/renset før det leveres tilbake. 3.5 Suspensjon og eksklusjon a. styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet. b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom c. i grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. d. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret. 3.6 Utmerkelser og hederstegn i Bråte Skolekorps 1 års medlemsskap Diplom 2 års medlemsskap Jakkemerke 3 års medlemsskap 3 års medalje 5 års medlemsskap 5 års medalje 7 års medlemsskap 7 års medalje 8 års medlemsskap Plakett 10 års medlemsskap 10 års medalje og smykke §4 ÅRSMØTET 4.1 Status Årsmøtet er Bråte Skolekorps øverste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet. a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. c. Innkallingen sendes ut 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. d. Styrets årsberetning, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet deles ut på årsmøtet. e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge fram saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet. 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer a. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer og gjester invitert av styret.. b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale,- forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. c. Følgende har tale- og forslagsrett. Medlemmer som ikke har fylt 12 år. d. Følgende har talerett. Representanter fra NMF. Årsmøtet kan gi talerett til hvem de måtte ønske. e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. 4.4 Årsmøtets dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: a. Konstituering 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av dagsorden/saksliste 4. Valg av møteledelse 5. Valg av referent 6. Valg av protokollunderskrivere b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap. c. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer. d. Budsjett og medlemskontingent e. Valg: 1. Leder for ett år 2. Nestleder, sekretær, kasserer og materialforvalter for 2 år, 3. 1-2 varamedlemmer for 1 år 4. 2 revisorer for ett år. 5. Festkomitè 2-4 personer for 1 år 6. 3 medlemmer i valgkomiteen, leder velges særskilt. Valgkomiteen velges for 2 år. De som velges må være 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal være skriftlig dersom noen krever det. § 5. STYRET 5.1 Sammensetning og konstituering Styret består av leder og minimum fire styremedlemmer Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, materialforvalter, 1-2 representanter fra korpset og 1-2 varamedlemmer Korpsrepresentanter velges av korpsets medlemmer. Korpsrepresentantene er fullverdige styremedlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer. Styret kan gis fullmakt til å konstituere seg på første styremøte hvis ikke verv har blitt fastsatt på årsmøtet. 5.2 Fullmakter a. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter. 5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. b. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes. c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer og varamedlemmer. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort. d. Dirigenten har det musikalske ansvaret i Bråte Skolekorps. Styret står for den administrative delen, og skal samarbeide tett med dirigenten. Dirigent og instruktører blir ved behov innkalt til styremøter der det musikalske, samt framdriftsplaner og terminlister skal behandles. Dirigent og instruktører melder selv fra til styret hvis det er saker som de ønsker skal tas opp til behandling. 5.4 Årsavslutning Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet. 5.5 Personalansvar Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Personer som må fremlegge attest er: styremedlemmer, dirigent og instruktører. Styret skal peke ut en ansvarlig og en vara som skal følge opp dette arbeidet i henhold til retningslinjene som er gitt av NMF og Aurskog-Høland kommune. Politiattesten er gyldig i 3 år. 5.6 Beredskapsplan Styret har ansvar for at det til en hver tid er en oppdatert beredskapsplan. Etter årsmøtet skal styret sette seg inn i planen og nødvendige endringer skal foretas med hensyn til navn og telefonnumre. Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer. §6. KOMITEER 6.1 Revisjon Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og beretning legges fram for årsmøtet. 6.2 Valgkomiteen Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4, og legge frem komiteens innstilling for årsmøtet. §7. UENIGHETER OG TVISTER Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans. §8. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND a. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall. b. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF, Akershus krets Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps. c. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF, Akershus krets dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 20 år. d. Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier. §9 VEDTEKTSENDRINGER Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. IKRAFTTREDELSE Disse vedtektene trer i kraft fra og med 27. februar 2012.
Postadresse til Bråte Skolekorps: BRÅTE SKOLEKORPS c/o Linda Olaisen Haldenveien 2079 1970 HEMNES
Kontakt info Bråte Skolekorps: Tlf. 926 86 329 (Telefon tid: 17.00 - 21.00) leder@braateskolekorps.no post@braateskolekorps.no
Design og vedlikehold Roy Gundersen

VEDTEKTER FOR

BRÅTE SKOLEKORPS

REVIDERT FEBRUAR 2012 §1 ORGANISASJON Bråte Skolekorps, stiftet i 1953, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, Akershus krets. Bråte Skolekorps er en forening for elever ved Bråte skole og andre interesserte fra lokalmiljøet. Korpset driftes på frivillig basis av foreldre og korpsmedlemmer. Organisering av musikkorpset a. Medlemmene er fri til å delta sammen med andre musikkgrupper eller korps. Forutsetningen for dette er at medlemmene prioriterer sine forpliktelser for Bråte skolekorps. b. Tvister i forbindelse med overstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret §2 FORMÅL 2.1 Musikk Ivareta og utvikle korpsmusikk og korpsaktiviteter gjennom opplæring, motiverende tiltak og god organisering. 2.2 Sosialt Ivareta og utvikle korpsets arbeid, som sosial aktivitet for korpsets medlemmer. 2.3 Informasjon a. Drive intern informasjon og idèutvikling. b. Informere utad om Bråte skolekorps sine aktiviteter, og fremme forståelse for korpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning. 2.4 Politikk Bråte skolekorps skal være politisk nøytral. 2.5 Lokalmiljø Korpset skal ta initiativ til å delta i arrangementer i lokalmiljøet. §3 MEDLEMSSKAP 3.1 Opptak av medlemmer Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. Medlemsskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF. Overgang fra aspirant til rekrutt og til hovedkorps skjer ved at dirigent og instruktør blir enige om dette. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database. 3.2 Forutsetning for medlemsskap a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Opplysningene brukes videre til registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. c. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset, skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. d. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre sammenhenger må godkjennes av styret. e. Medlemmene forventes å møte på øvelser og arrangementer. Frafall må meldes til dirigent/instruktør så tidlig som mulig. 3.3 Rapporteringsplikt og kontingent a. Musikkorpsåret følger kalenderåret, men deles inn i 2 semestre. b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent når giroen deles ut, normalt 1 gang i året. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. c. Musikkorpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember 3.4 Utmeldinger Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til musikkorpsets styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. Det oppfordres til at påbegynt semester fullføres. Før utmelding må alle regninger og forfalt kontingent være betalt. Alt av instrumenter, utstyr og klær skal være vasket/renset før det leveres tilbake. 3.5 Suspensjon og eksklusjon a. styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet. b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom c. i grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. d. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret. 3.6 Utmerkelser og hederstegn i Bråte Skolekorps 1 års medlemsskap Diplom 2 års medlemsskap Jakkemerke 3 års medlemsskap 3 års medalje 5 års medlemsskap 5 års medalje 7 års medlemsskap 7 års medalje 8 års medlemsskap Plakett 10 års medlemsskap 10 års medalje og smykke §4 ÅRSMØTET 4.1 Status Årsmøtet er Bråte Skolekorps øverste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet. a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. c. Innkallingen sendes ut 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. d. Styrets årsberetning, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet deles ut på årsmøtet. e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge fram saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet. 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer a. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer og gjester invitert av styret.. b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale,- forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. c. Følgende har tale- og forslagsrett. Medlemmer som ikke har fylt 12 år. d. Følgende har talerett. Representanter fra NMF. Årsmøtet kan gi talerett til hvem de måtte ønske. e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. 4.4 Årsmøtets dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: a. Konstituering 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av dagsorden/saksliste 4. Valg av møteledelse 5. Valg av referent 6. Valg av protokollunderskrivere b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap. c. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer. d. Budsjett og medlemskontingent e. Valg: 1. Leder for ett år 2. Nestleder, sekretær, kasserer og materialforvalter for 2 år, 3. 1-2 varamedlemmer for 1 år 4. 2 revisorer for ett år. 5. Festkomitè 2-4 personer for 1 år 6. 3 medlemmer i valgkomiteen, leder velges særskilt. Valgkomiteen velges for 2 år. De som velges må være 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal være skriftlig dersom noen krever det. § 5. STYRET 5.1 Sammensetning og konstituering Styret består av leder og minimum fire styremedlemmer Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, materialforvalter, 1-2 representanter fra korpset og 1-2 varamedlemmer Korpsrepresentanter velges av korpsets medlemmer. Korpsrepresentantene er fullverdige styremedlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer. Styret kan gis fullmakt til å konstituere seg på første styremøte hvis ikke verv har blitt fastsatt på årsmøtet. 5.2 Fullmakter a. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter. 5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. b. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes. c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer og varamedlemmer. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort. d. Dirigenten har det musikalske ansvaret i Bråte Skolekorps. Styret står for den administrative delen, og skal samarbeide tett med dirigenten. Dirigent og instruktører blir ved behov innkalt til styremøter der det musikalske, samt framdriftsplaner og terminlister skal behandles. Dirigent og instruktører melder selv fra til styret hvis det er saker som de ønsker skal tas opp til behandling. 5.4 Årsavslutning Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet. 5.5 Personalansvar Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Personer som må fremlegge attest er: styremedlemmer, dirigent og instruktører. Styret skal peke ut en ansvarlig og en vara som skal følge opp dette arbeidet i henhold til retningslinjene som er gitt av NMF og Aurskog- Høland kommune. Politiattesten er gyldig i 3 år. 5.6 Beredskapsplan Styret har ansvar for at det til en hver tid er en oppdatert beredskapsplan. Etter årsmøtet skal styret sette seg inn i planen og nødvendige endringer skal foretas med hensyn til navn og telefonnumre. Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer. §6. KOMITEER 6.1 Revisjon Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og beretning legges fram for årsmøtet. 6.2 Valgkomiteen Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4, og legge frem komiteens innstilling for årsmøtet. §7. UENIGHETER OG TVISTER Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans. §8. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND a. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall. b. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF, Akershus krets Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps. c. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF, Akershus krets dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 20 år. d. Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier. §9 VEDTEKTSENDRINGER Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. IKRAFTTREDELSE Disse vedtektene trer i kraft fra og med 27. februar 2012.
Postadresse til Bråte Skolekorps: BRÅTE SKOLEKORPS c/o Linda Olaisen Haldenveien 2079 1970 HEMNES
Kontakt info Bråte Skolekorps: Tlf. 926 86 329 (Telefon tid: 17.00 - 21.00) leder@braateskolekorps.no post@braateskolekorps.no
Design og vedlikehold Roy Gundersen