Terminliste våren 2018

Grasrotandelen og korpsets venner

Ønsker du å støtte Bråte skolekorps, har du flere alternativer. En gang i året deler vi ut «Korpsets venner» i Hemnes område, i dette brevet finner man litt informasjon om korpset og en giro. Du kan støtte oss via Grasrotandelen trykk på logo så støtter du oss med en liten andel av det du tipper for. Eller du kan gå til en kommisjonær og si at du vil støtte Bråte skolekorps. Eller du kan sette inn et beløp til oppgitt bankkonto: 1280 60 39177 Så er vi glade om du kommer på våre konserter som vi også selger lodd. Tusen takk for støtten
OM GRASROTANDELEN

Spille i Bråte skolekorps !

Ønsker du å spille i korpset?

Er du barn eller ungdom (8 - 18) er du hjertelig velkommen til oss. Vi trenger også noen voksne til å spille i korpset vårt * *) Alle voksne må ha Politiattest, for å spille og undervise i korpset. Les mer.   Ta kontakt med: Linda Olaisen Tlf.907 22 813 eller epost: leder@braateskolekorps.no 
Dette er vårt øvingslokale inntil videre, Mandager kl. 18:00 - 20:00, Vi venter på nye øvingslokaler i kultursalen løpet av våren 2018
Dette er vårt øvingslokale inntil videre Mandager kl. 18:00 - 20:00 Vi venter på nye øvningslokaler i kultursalen løpet av våren 2018.

Styret i korpset.  Kontakt oss

Dato 08.jan Øvelse 15.jan Øvelse 22.jan Øvelse 29.jan Øvelse 05.feb Øvelse/aspirantopptak 12.feb Øvelse 19.feb Vinterferie 26.feb Øvelse 28.feb Årsmøte 05.mar Øvelse 12.mar Øvelse 18.mar Konsert m/ korps Aurskog 19.mar Øvelse 26.mar Påskeferie 02.apr 2. påskedag 09.apr Øvelse 14.apr Seminar 15.apr Konsert
Dato 16.apr Øvelse 23.apr Øvelse 30.apr Øvelse 07.mai Øvelse 14.mai Øvelse 17.mai Hurra 21.mai 2.pinsedag 28.mai Øvelse 04.jun Øvelse 11.jun Avslutning 15-17/6 Sommertur
Linda Olaisen Leder Tlf. 926 86 329 leder@braateskolekorps.no  
Hege Kristoffersen Styremedlem /Materialforvalter material@braateskolekorps.no 
Tove Johannessen Styremedlem / Kasserer Tlf. 924 40 618 kasse@braateskolekorps.no 
Linda Jensen Styremedlem Tlf. 478 61 947
Anette Litsheim Styremedlem / Sekretær Tlf. 901 76 615 post@braateskolekorps.no 
Roy Gundersen Webansvarlig  Tlf. 916 83 525 ytrenytt@live.no
Postadresse til Bråte Skolekorps: BRÅTE SKOLEKORPS c/o Linda Olaisen Haldenveien 2079 1970 HEMNES
Kontakt info Bråte Skolekorps: Tlf. 926 86 329 (Telefon tid: 17.00 - 21.00) leder@braateskolekorps.no post@braateskolekorps.no 
Dato 08.jan Øvelse 15.jan Øvelse 22.jan Øvelse 29.jan Øvelse 05.feb Øvelse/aspirantopptak 12.feb Øvelse 19.feb Vinterferie 26.feb Øvelse 28.feb Årsmøte 05.mar Øvelse 12.mar Øvelse 18.mar Konsert m/ korps Aurskog 19.mar Øvelse 26.mar Påskeferie 02.apr 2. påskedag 09.apr Øvelse 14.apr Seminar 15.apr Konsert
Dato 16.apr Øvelse 23.apr Øvelse 30.apr Øvelse 07.mai Øvelse 14.mai Øvelse 17.mai Hurra 21.mai 2.pinsedag 28.mai Øvelse 04.jun Øvelse 11.jun Avslutning 15-17/6 Sommertur

Terminliste våren 2018

Grasrotandelen og

korpsets venner

Ønsker du å støtte Bråte skolekorps, har du flere alternativer. En gang i året deler vi ut «Korpsets venner» i Hemnes område, i dette brevet finner man litt informasjon om korpset og en giro. Du kan støtte oss via Grasrotandelen trykk på logo så støtter du oss med en liten andel av det du tipper for. Eller du kan gå til en kommisjonær og si at du vil støtte Bråte skolekorps. Eller du kan sette inn et beløp til oppgitt bankkonto: 1280 60 39177 Så er vi glade om du kommer på våre konserter som vi også selger lodd. Tusen takk for støtten
OM GRASROTANDELEN

Spille i Bråte skolekorps !

Ønsker du å spille i korpset?

Er du barn eller ungdom (8 - 18) er du hjertelig velkommen til oss. Vi trenger også noen voksne til å spille i korpset vårt * *) Alle voksne må ha Politiattest, for å spille og undervise i korpset. Les mer.   Ta kontakt med: Linda Olaisen Tlf.907 22 813 eller epost: leder@braateskolekorps.no 
Dette er vårt øvingslokale inntil videre Mandager kl. 18:00 - 20:00 Vi venter på nye øvningslokaler i kultursalen løpet av våren 2018.
Dette er vårt øvingslokale inntil videre, Mandager kl. 18:00 - 20:00, Vi venter på nye øvingslokaler i kultursalen løpet av våren 2018

Styret i korpset.  Kontakt oss

Linda Olaisen Leder Tlf. 926 86 329 leder@braateskolekorps.no  
Hege Kristoffersen Styremedlem /Materialforvalter material@braateskolekorps.no 
Tove Johannessen Styremedlem / Kasserer Tlf. 924 40 618 kasse@braateskolekorps.no 
Linda Jensen Styremedlem Tlf. 478 61 947
Anette Litsheim Styremedlem / Sekretær Tlf. 901 76 615 post@braateskolekorps.no 
Roy Gundersen Webansvarlig  Tlf. 916 83 525 ytrenytt@live.no
VEDTEKTER VEDTEKTER
Postadresse til Bråte Skolekorps: BRÅTE SKOLEKORPS c/o Linda Olaisen Haldenveien 2079 1970 HEMNES
Kontakt info Bråte Skolekorps: Tlf. 926 86 329 (Telefon tid: 17.00 - 21.00) leder@braateskolekorps.no post@braateskolekorps.no 

VEDTEKTER FOR

BRÅTE SKOLEKORPS

REVIDERT FEBRUAR 2012 §1 ORGANISASJON Bråte Skolekorps, stiftet i 1953, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, Akershus krets. Bråte Skolekorps er en forening for elever ved Bråte skole og andre interesserte fra lokalmiljøet. Korpset driftes på frivillig basis av foreldre og korpsmedlemmer. Organisering av musikkorpset a. Medlemmene er fri til å delta sammen med andre musikkgrupper eller korps. Forutsetningen for dette er at medlemmene prioriterer sine forpliktelser for Bråte skolekorps. b. Tvister i forbindelse med overstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret §2 FORMÅL 2.1 Musikk Ivareta og utvikle korpsmusikk og korpsaktiviteter gjennom opplæring, motiverende tiltak og god organisering. 2.2 Sosialt Ivareta og utvikle korpsets arbeid, som sosial aktivitet for korpsets medlemmer. 2.3 Informasjon a. Drive intern informasjon og idèutvikling. b. Informere utad om Bråte skolekorps sine aktiviteter, og fremme forståelse for korpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning. 2.4 Politikk Bråte skolekorps skal være politisk nøytral. 2.5 Lokalmiljø Korpset skal ta initiativ til å delta i arrangementer i lokalmiljøet. §3 MEDLEMSSKAP 3.1 Opptak av medlemmer Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. Medlemsskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF. Overgang fra aspirant til rekrutt og til hovedkorps skjer ved at dirigent og instruktør blir enige om dette. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database. 3.2 Forutsetning for medlemsskap a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av  registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Opplysningene brukes videre til registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. c. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset, skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. d. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre sammenhenger må godkjennes av styret. e. Medlemmene forventes å møte på øvelser og arrangementer. Frafall må meldes til dirigent/instruktør så tidlig som mulig. 3.3 Rapporteringsplikt og kontingent a. Musikkorpsåret følger kalenderåret, men deles inn i 2 semestre. b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent når giroen deles ut, normalt 1 gang i året. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. c. Musikkorpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember 3.4 Utmeldinger Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til musikkorpsets styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. Det oppfordres til at påbegynt semester fullføres. Før utmelding må alle regninger og forfalt kontingent være betalt. Alt av instrumenter, utstyr og klær skal være vasket/renset før det leveres tilbake. 3.5 Suspensjon og eksklusjon a. styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet. b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom c. i grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. d. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret. 3.6 Utmerkelser og hederstegn i Bråte Skolekorps 1 års medlemsskap Diplom 2 års medlemsskap Jakkemerke 3 års medlemsskap 3 års medalje 5 års medlemsskap 5 års medalje 7 års medlemsskap 7 års medalje 8 års medlemsskap Plakett 10 års medlemsskap 10 års medalje og smykke §4 ÅRSMØTET  4.1 Status Årsmøtet er Bråte Skolekorps øverste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet. a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. c. Innkallingen sendes ut 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. d. Styrets årsberetning, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet deles ut på årsmøtet. e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge fram saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet. 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer a. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer og gjester invitert av styret.. b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale,- forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. c. Følgende har tale- og forslagsrett. Medlemmer som ikke har fylt 12 år. d. Følgende har talerett. Representanter fra NMF. Årsmøtet kan gi talerett til hvem de måtte ønske. e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.  4.4 Årsmøtets dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: a. Konstituering 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av dagsorden/saksliste 4. Valg av møteledelse 5. Valg av referent 6. Valg av protokollunderskrivere b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap. c. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer. d. Budsjett og medlemskontingent e. Valg: 1. Leder for ett år 2. Nestleder, sekretær, kasserer og materialforvalter for 2 år, 3. 1-2 varamedlemmer for 1 år 4. 2 revisorer for ett år. 5. Festkomitè 2-4 personer for 1 år 6. 3 medlemmer i valgkomiteen, leder velges særskilt. Valgkomiteen velges for 2 år. De som velges må være 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal være skriftlig dersom noen krever det. § 5. STYRET 5.1 Sammensetning og konstituering Styret består av leder og minimum fire styremedlemmer Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, materialforvalter, 1-2 representanter fra korpset og 1-2 varamedlemmer Korpsrepresentanter velges av korpsets medlemmer. Korpsrepresentantene er fullverdige styremedlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer. Styret kan gis fullmakt til å konstituere seg på første styremøte hvis ikke verv har blitt fastsatt på årsmøtet. 5.2 Fullmakter a. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter. 5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. b. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes. c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer og varamedlemmer. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort. d. Dirigenten har det musikalske ansvaret i Bråte Skolekorps. Styret står for den administrative delen, og skal samarbeide tett med dirigenten. Dirigent og instruktører blir ved behov innkalt til styremøter der det musikalske, samt framdriftsplaner og terminlister skal behandles. Dirigent og instruktører melder selv fra til styret hvis det er saker som de ønsker skal tas opp til behandling. 5.4 Årsavslutning Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet. 5.5 Personalansvar Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Personer som må fremlegge attest er: styremedlemmer, dirigent og instruktører. Styret skal peke ut en ansvarlig og en vara som skal følge opp dette arbeidet i henhold til retningslinjene som er gitt av NMF og Aurskog-Høland kommune. Politiattesten er gyldig i 3 år. 5.6 Beredskapsplan Styret har ansvar for at det til en hver tid er en oppdatert beredskapsplan. Etter årsmøtet skal styret sette seg inn i planen og nødvendige endringer skal foretas med hensyn til navn og telefonnumre. Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer. §6. KOMITEER 6.1 Revisjon Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og beretning legges fram for årsmøtet. 6.2 Valgkomiteen Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4, og legge frem komiteens innstilling for årsmøtet. §7. UENIGHETER OG TVISTER  Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans. §8. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND a. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall. b. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF, Akershus krets Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps. c. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF, Akershus krets dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 20 år. d. Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.   §9 VEDTEKTSENDRINGER Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. IKRAFTTREDELSE Disse vedtektene trer i kraft fra og med 27. februar 2012.
Postadresse til Bråte Skolekorps: BRÅTE SKOLEKORPS c/o Linda Olaisen Haldenveien 2079 1970 HEMNES
Kontakt info Bråte Skolekorps: Tlf. 926 86 329 (Telefon tid: 17.00 - 21.00) leder@braateskolekorps.no post@braateskolekorps.no 

VEDTEKTER FOR

BRÅTE SKOLEKORPS

REVIDERT FEBRUAR 2012 §1 ORGANISASJON Bråte Skolekorps, stiftet i 1953, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, Akershus krets. Bråte Skolekorps er en forening for elever ved Bråte skole og andre interesserte fra lokalmiljøet. Korpset driftes på frivillig basis av foreldre og korpsmedlemmer. Organisering av musikkorpset a. Medlemmene er fri til å delta sammen med andre musikkgrupper eller korps. Forutsetningen for dette er at medlemmene prioriterer sine forpliktelser for Bråte skolekorps. b. Tvister i forbindelse med overstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret §2 FORMÅL 2.1 Musikk Ivareta og utvikle korpsmusikk og korpsaktiviteter gjennom opplæring, motiverende tiltak og god organisering. 2.2 Sosialt Ivareta og utvikle korpsets arbeid, som sosial aktivitet for korpsets medlemmer. 2.3 Informasjon a. Drive intern informasjon og idèutvikling. b. Informere utad om Bråte skolekorps sine aktiviteter, og fremme forståelse for korpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning. 2.4 Politikk Bråte skolekorps skal være politisk nøytral. 2.5 Lokalmiljø Korpset skal ta initiativ til å delta i arrangementer i lokalmiljøet. §3 MEDLEMSSKAP 3.1 Opptak av medlemmer Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. Medlemsskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF. Overgang fra aspirant til rekrutt og til hovedkorps skjer ved at dirigent og instruktør blir enige om dette. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database. 3.2 Forutsetning for medlemsskap a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av  registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Opplysningene brukes videre til registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. c. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset, skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. d. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre sammenhenger må godkjennes av styret. e. Medlemmene forventes å møte på øvelser og arrangementer. Frafall må meldes til dirigent/instruktør så tidlig som mulig. 3.3 Rapporteringsplikt og kontingent a. Musikkorpsåret følger kalenderåret, men deles inn i 2 semestre. b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent når giroen deles ut, normalt 1 gang i året. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. c. Musikkorpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember 3.4 Utmeldinger Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til musikkorpsets styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. Det oppfordres til at påbegynt semester fullføres. Før utmelding må alle regninger og forfalt kontingent være betalt. Alt av instrumenter, utstyr og klær skal være vasket/renset før det leveres tilbake. 3.5 Suspensjon og eksklusjon a. styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet. b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom c. i grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. d. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret. 3.6 Utmerkelser og hederstegn i Bråte Skolekorps 1 års medlemsskap Diplom 2 års medlemsskap Jakkemerke 3 års medlemsskap 3 års medalje 5 års medlemsskap 5 års medalje 7 års medlemsskap 7 års medalje 8 års medlemsskap Plakett 10 års medlemsskap 10 års medalje og smykke §4 ÅRSMØTET  4.1 Status Årsmøtet er Bråte Skolekorps øverste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet. a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. c. Innkallingen sendes ut 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. d. Styrets årsberetning, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet deles ut på årsmøtet. e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge fram saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet. 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer a. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer og gjester invitert av styret.. b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale,- forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. c. Følgende har tale- og forslagsrett. Medlemmer som ikke har fylt 12 år. d. Følgende har talerett. Representanter fra NMF. Årsmøtet kan gi talerett til hvem de måtte ønske. e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.  4.4 Årsmøtets dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: a. Konstituering 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av dagsorden/saksliste 4. Valg av møteledelse 5. Valg av referent 6. Valg av protokollunderskrivere b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap. c. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer. d. Budsjett og medlemskontingent e. Valg: 1. Leder for ett år 2. Nestleder, sekretær, kasserer og materialforvalter for 2 år, 3. 1-2 varamedlemmer for 1 år 4. 2 revisorer for ett år. 5. Festkomitè 2-4 personer for 1 år 6. 3 medlemmer i valgkomiteen, leder velges særskilt. Valgkomiteen velges for 2 år. De som velges må være 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal være skriftlig dersom noen krever det. § 5. STYRET 5.1 Sammensetning og konstituering Styret består av leder og minimum fire styremedlemmer Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, materialforvalter, 1-2 representanter fra korpset og 1-2 varamedlemmer Korpsrepresentanter velges av korpsets medlemmer. Korpsrepresentantene er fullverdige styremedlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer. Styret kan gis fullmakt til å konstituere seg på første styremøte hvis ikke verv har blitt fastsatt på årsmøtet. 5.2 Fullmakter a. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter. 5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. b. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes. c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer og varamedlemmer. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort. d. Dirigenten har det musikalske ansvaret i Bråte Skolekorps. Styret står for den administrative delen, og skal samarbeide tett med dirigenten. Dirigent og instruktører blir ved behov innkalt til styremøter der det musikalske, samt framdriftsplaner og terminlister skal behandles. Dirigent og instruktører melder selv fra til styret hvis det er saker som de ønsker skal tas opp til behandling. 5.4 Årsavslutning Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet. 5.5 Personalansvar Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Personer som må fremlegge attest er: styremedlemmer, dirigent og instruktører. Styret skal peke ut en ansvarlig og en vara som skal følge opp dette arbeidet i henhold til retningslinjene som er gitt av NMF og Aurskog- Høland kommune. Politiattesten er gyldig i 3 år. 5.6 Beredskapsplan Styret har ansvar for at det til en hver tid er en oppdatert beredskapsplan. Etter årsmøtet skal styret sette seg inn i planen og nødvendige endringer skal foretas med hensyn til navn og telefonnumre. Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer. §6. KOMITEER 6.1 Revisjon Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og beretning legges fram for årsmøtet. 6.2 Valgkomiteen Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4, og legge frem komiteens innstilling for årsmøtet. §7. UENIGHETER OG TVISTER  Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans. §8. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND a. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall. b. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF, Akershus krets Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps. c. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF, Akershus krets dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 20 år. d. Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.   §9 VEDTEKTSENDRINGER Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. IKRAFTTREDELSE Disse vedtektene trer i kraft fra og med 27. februar 2012.
Postadresse til Bråte Skolekorps: BRÅTE SKOLEKORPS c/o Linda Olaisen Haldenveien 2079 1970 HEMNES
Kontakt info Bråte Skolekorps: Tlf. 926 86 329 (Telefon tid: 17.00 - 21.00) leder@braateskolekorps.no post@braateskolekorps.no 
Postadresse til Bråte Skolekorps: BRÅTE SKOLEKORPS c/o Linda Olaisen Haldenveien 2079 1970 HEMNES
Kontakt info Bråte Skolekorps: Tlf. 926 86 329 (Telefon tid: 17.00 - 21.00) leder@braateskolekorps.no post@braateskolekorps.no 

Film og bildeside 

FILM

BILDER

FILM

BILDER

Postadresse til Bråte Skolekorps: BRÅTE SKOLEKORPS c/o Linda Olaisen Haldenveien 2079 1970 HEMNES
Kontakt info Bråte Skolekorps: Tlf. 926 86 329 (Telefon tid: 17.00 - 21.00) leder@braateskolekorps.no post@braateskolekorps.no 

BILDER

TUBA

Tuba er det største blåse- instrumentet i messing, og er det messinginstrumentet som klinger dypest. Det er også et av de instrumentene som sist ble tatt inn i symfoniorkestrene, da det ble oppfunnet i 1840 og erstattet ofikleiden på slutten av 1800-tallet. Det er vanligvis bare én tuba i et symfoni-orkester, og den brukes som bass i messingseksjonen. I janitsjarkorps og brassband er det av samme grunn behov for flere tubaer i besetningen. I tradisjonelle brassband er fire tubaer idéelt (to i Ess og to i B).

ALTHORN

Althorn er et musikkinstrument blant messingblåseinstrumentene. Althornet er helst er stemt i Ess/Eb og har tre ventiler. Det ser ut som en liten tuba eller et lite eufonium. Althornet oppstod på 1830-tallet i Østerrike. Den første delen av ordet kommer opprinnelig av det latinske ordet «altus» som betyr høy.  Althornet brukes mest i brassband, men er også å finne i symfoniorkester og skolekorps.

KORNETT

Kornett er et messingblåseinstrument som ligner mye på trompeten, men er egentlig nærmere i slekt med hornet. Alle messing- blåseinstrumenter har det til felles at de er en videreutvikling av signaltrompeten.  Kornetten blir brukt spesielt i brassband og messingensembler/-orkestre, men blir også brukt i andre besetninger og diverse musikkgenre som blant annet jazz. Kornetten er et av de mest brukte instrumentene i korps og musikklag

FLYGELHORN

Flygelhorn er et messingblåseinstrument med munnstykke formet som en skål /kopp. Flygelhornet har samme størrelse som kornetten og trompeten, men er mer «kjegleformet» boret, noe som gir en mykere lyd. Flygelhornet har vanligvis tre ventiler, men noen har også fire ventiler.  I et brassband er lyden av flygelhornet ofte skjult av lyden fra kornettene. Flygelhornet er også ofte brukt for å myke opp tonen til kornettene, og har også rollen å gi støtte til hornavdelingen i brassbandet. Kontrasten mellom den myke tonen fra flygelhornet og den lyse tonen fra kornetten, gjør at flygel-hornet ofte blir brukt som soloinstrument i brassband.

BARYTON

Baryton er et musikkinstrument i messingblåserfamilien, og tilhører saxhornene. Den har 3 ventiler; noen modeller har også en 4. ventil (kvartventil). Instrumentet er stemt i B, en oktav under trompeten. Den spiller i samme leie som, og ser ut som en eufonium, men de har forskjellig boring. Baryton er en del av den faste besetningen i brassband. Klangmessig ligger det mellom trombone og eufonium

TROMBONE

En trombone er et musikkinstrument blant messingblåseinstrumentene. Den har lavere tonehøyde enn en trompet, men høyere enn en tuba. En person som spiller trombone kalles trombonist.   En trombone består av et sylindrisk rør som er bøyd i en avlang S- form. Kuriøst er det at trombone på fransk også er ordet for binders. De fleste trombonene har slide (også kalt sleide). Hoveddelen av instrumentet heter tonerør. I enden av dette er et sjallstykke (også kalt klokkestykke). Det finnes tromboner som har tre ventiler (slik som hos en trompet) i stedet for slide. Disse kalles ventiltromboner eller ventilbasuner.

SLAGVERK OG DIV

Et slagverkinstrument er en betegnelse for et musikkinstrument, dvs et instrument hvor lyden blir produsert ved at noe (trommestikker, visper, køller, hender eller annet) slåes mot en del av instrumentet. Det skilles mellom rytmiske og melodiske slagverkinstrumenter, et skille som i hovedsak betegner det normale bruksområdet til de ulike instrumentene.   Blant rytmiske slagverkinstrumenter finnes blant andre ulike trommer og cymbaler. Eksempler på melodiske slagverkinstrumenter er, xylofon, vibrafon, marimba, klokkespill, rørklokker, og pauker.
klokkespill

Instrumenter du kan spille hos oss

Postadresse til Bråte Skolekorps: BRÅTE SKOLEKORPS c/o Linda Olaisen Haldenveien 2079 1970 HEMNES
Kontakt info Bråte Skolekorps: Tlf. 926 86 329 (Telefon tid: 17.00 - 21.00) leder@braateskolekorps.no post@braateskolekorps.no 

Instrumenter du kan spille hos oss

TUBA

Tuba er det største blåse- instrumentet i messing, og er det messinginstrumentet som klinger dypest. Det er også et av de instrumentene som sist ble tatt inn i symfoniorkestrene, da det ble oppfunnet i 1840 og erstattet ofikleiden på slutten av 1800-tallet. Det er vanligvis bare én tuba i et symfoni-orkester, og den brukes som bass i messingseksjonen. I janitsjarkorps og brassband er det av samme grunn behov for flere tubaer i besetningen. I tradisjonelle brassband er fire tubaer idéelt (to i Ess og to i B).

ALTHORN

Althorn er et musikkinstrument blant messingblåseinstrumentene. Althornet er helst er stemt i Ess/Eb og har tre ventiler. Det ser ut som en liten tuba eller et lite eufonium. Althornet oppstod på 1830-tallet i Østerrike. Den første delen av ordet kommer opprinnelig av det latinske ordet «altus» som betyr høy.  Althornet brukes mest i brassband, men er også å finne i symfoniorkester og skolekorps.

BARYTON

Baryton er et musikkinstrument i messingblåserfamilien, og tilhører saxhornene. Den har 3 ventiler; noen modeller har også en 4. ventil (kvartventil). Instrumentet er stemt i B, en oktav under trompeten. Den spiller i samme leie som, og ser ut som en eufonium, men de har forskjellig boring. Baryton er en del av den faste besetningen i brassband. Klangmessig ligger det mellom trombone og eufonium

TROMBONE

En trombone er et musikkinstrument blant messingblåseinstrumentene. Den har lavere tonehøyde enn en trompet, men høyere enn en tuba. En person som spiller trombone kalles trombonist.   En trombone består av et sylindrisk rør som er bøyd i en avlang S- form. Kuriøst er det at trombone på fransk også er ordet for binders. De fleste trombonene har slide (også kalt sleide). Hoveddelen av instrumentet heter tonerør. I enden av dette er et sjallstykke (også kalt klokkestykke). Det finnes tromboner som har tre ventiler (slik som hos en trompet) i stedet for slide. Disse kalles ventiltromboner eller ventilbasuner.

KORNETT

Kornett er et messingblåseinstrument som ligner mye på trompeten, men er egentlig nærmere i slekt med hornet. Alle messing- blåseinstrumenter har det til felles at de er en videreutvikling av signaltrompeten.  Kornetten blir brukt spesielt i brassband og messingensembler/-orkestre, men blir også brukt i andre besetninger og diverse musikkgenre som blant annet jazz. Kornetten er et av de mest brukte instrumentene i korps og musikklag

FLYGELHORN

Flygelhorn er et messingblåseinstrument med munnstykke formet som en skål /kopp. Flygelhornet har samme størrelse som kornetten og trompeten, men er mer «kjegleformet» boret, noe som gir en mykere lyd. Flygelhornet har vanligvis tre ventiler, men noen har også fire ventiler.  I et brassband er lyden av flygelhornet ofte skjult av lyden fra kornettene. Flygelhornet er også ofte brukt for å myke opp tonen til kornettene, og har også rollen å gi støtte til hornavdelingen i brassbandet. Kontrasten mellom den myke tonen fra flygelhornet og den lyse tonen fra kornetten, gjør at flygel-hornet ofte blir brukt som soloinstrument i brassband.

SLAGVERK OG DIV

Et slagverkinstrument er en betegnelse for et musikkinstrument, dvs et instrument hvor lyden blir produsert ved at noe (trommestikker, visper, køller, hender eller annet) slåes mot en del av instrumentet. Det skilles mellom rytmiske og melodiske slagverkinstrumenter, et skille som i hovedsak betegner det normale bruksområdet til de ulike instrumentene.   Blant rytmiske slagverkinstrumenter finnes blant andre ulike trommer og cymbaler. Eksempler på melodiske slagverkinstrumenter er, xylofon, vibrafon, marimba, klokkespill, rørklokker, og pauker.
klokkespill
Postadresse til Bråte Skolekorps: BRÅTE SKOLEKORPS c/o Linda Olaisen Haldenveien 2079 1970 HEMNES
Kontakt info Bråte Skolekorps: Tlf. 926 86 329 (Telefon tid: 17.00 - 21.00) leder@braateskolekorps.no post@braateskolekorps.no 
Hvem må ha Politiattest i Bråte Skolekorps?         Norges Musikkorps Forbund/ Politet Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Er det en nedre aldersgrense? Ja, personer under 18 år skal avkreves politiattest - nedre aldersgrense er 15 år. Hvilken type Politiattest må du ha? Du må ha en Politiattest som er tilknyttet Bråte Skolekorps. Hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Kategori = Frivillige organisasjoner Formål = Frivillige organisasjoner. Jeg har politiattest kan jeg bruke den? Du må ha en Politiattest som er tilknyttet Bråte Skolekorps. Om du har Politiattest fra andre frivillige organisasjoner eller en arbeidsgiver er disse ikke gyldig. Hvor lang tid tar det å få attest? Det tar ca fire uker. Noen ganger går det raskere. Hvordan søker jeg? Du klikker HER og skriver ut denne. Klikker på linken elektronisk søknad. Mer info Politiets sider. Hvordan registrerer jeg attesten hos Bråte Skolekorps? Send kopi av bekreftelse til leder@braateskolekorps.no  når du søker, så blir det registrert. Når attesten kommer fra Politiet sender du den til leder@braateskolekorps.no som e-postvedlegg eller kommer og viser den personlig. Skal Bråte Skolekorps arkivere attesten? Nei, den er personlig og skal kun registreres hos Bråte Skolekorps. Sendes den med e-post vil den bli slettet så snart den er registrert. Vi har taushetsplikt og makulerer alle attester så snart de er registrert.   Søknadsprosessen Hvordan søke elektronisk? Logg inn her https://attest.politi.no/ Du må ha MinID, BankID, Buypass eller Commfides.  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon. Hvilket formål skal jeg velge? Fra nedtrekkslisten skal du velge, Kategori = Frivillige organisasjoner - Formål = Frivillige organisasjoner Hvordan får jeg bekreftelse på formål? Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad). Den laster du ned fra ved å trykke på skjema til venstre. Fyll ut personalia. Hvordan legger jeg bekreftelse på formål ved søknaden? Du kan skanne den eller ta bilde av den med telefonen din hvis du ikke har mulighet til å skanne den. Sjekk at filen er lett å lese før du legger den ved søknaden din. Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif. - Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes). Teknisk informasjon Løsningen fungerer best med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari.Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen. HUSK NÅR DU FÅR ATTESTEN MÅ DEN VISES FOR REGISTERING TIL LEDER  I ØVINGSLOKALE ELLER AVTALE MØTE. Dette kan gjøres personlig eller via e- post   Søknadsprosessen for deg under 18 år Hvordan søke? Skriv ut skjema som du laster ned her eller Politiets sine sider her https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/ Hvordan får jeg bekreftelse på formål? Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad). Den laster du ned skjemabilde på denne siden Fyll ut personalia. Hva må legges ved søknaden? Kopi av gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur. Ta kopi i A4 format. Bekreftelse på formål. Foresatte må skrive under sammen med den som søker om attesten. Hvor sender jeg søknaden? Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester Postboks 113 9951 Vardø HUSK NÅR DU FÅR ATTESTEN MÅ DEN VISES FOR REGISTERING PÅ KONTORET, I ØVINGSLOKALE. Dette kan gjøres personlig eller via e-post.
POLITIATTEST BRÅTE SKOLEKORPS Alle frivillige og ansatte som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Også personer under 18 år skal avkreves politiattest - nedre aldersgrense er 15 år. Du må ha en Politiattest som er tilknyttet Bråte Skolekorps. Om du har Politiattest fra andre frivillige organisasjoner eller en arbeidsgiver er disse ikke gyldig. Søknadsprosessen Alle over 18 år sender inn elektronisk søknad om politiattest, se under. Du må laste ned bekreftelse på formål, fylle den ut og legge ved den elektroniske søknaden. Er du under 18 kan du laste ned søknad og sende den som brev, se under.For mer informasjon fra Politiet, klikk her.

POLITIATTEST 

Postadresse til Bråte Skolekorps: BRÅTE SKOLEKORPS c/o Linda Olaisen Haldenveien 2079 1970 HEMNES
Kontakt info Bråte Skolekorps: Tlf. 926 86 329 (Telefon tid: 17.00 - 21.00) leder@braateskolekorps.no post@braateskolekorps.no 

POLITIATTEST 

POLITIATTEST BRÅTE SKOLEKORPS Alle frivillige og ansatte som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Også personer under 18 år skal avkreves politiattest - nedre aldersgrense er 15 år. Du må ha en Politiattest som er tilknyttet Bråte Skolekorps. Om du har Politiattest fra andre frivillige organisasjoner eller en arbeidsgiver er disse ikke gyldig. Søknadsprosessen Alle over 18 år sender inn elektronisk søknad om politiattest, se under. Du må laste ned bekreftelse på formål, fylle den ut og legge ved den elektroniske søknaden. Er du under 18 kan du laste ned søknad og sende den som brev, se under.For mer informasjon fra Politiet, klikk her.
Hvem må ha Politiattest i Bråte Skolekorps?         Norges Musikkorps Forbund/ Politet Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Er det en nedre aldersgrense? Ja, personer under 18 år skal avkreves politiattest - nedre aldersgrense er 15 år. Hvilken type Politiattest må du ha? Du må ha en Politiattest som er tilknyttet Bråte Skolekorps. Hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Kategori = Frivillige organisasjoner Formål = Frivillige organisasjoner. Jeg har politiattest kan jeg bruke den? Du må ha en Politiattest som er tilknyttet Bråte Skolekorps. Om du har Politiattest fra andre frivillige organisasjoner eller en arbeidsgiver er disse ikke gyldig. Hvor lang tid tar det å få attest? Det tar ca fire uker. Noen ganger går det raskere. Hvordan søker jeg? Du klikker HER og skriver ut denne. Klikker på linken elektronisk søknad. Mer info Politiets sider. Hvordan registrerer jeg attesten hos Bråte Skolekorps? Send kopi av bekreftelse til leder@braateskolekorps.no  når du søker, så blir det registrert. Når attesten kommer fra Politiet sender du den til leder@braateskolekorps.no som e- postvedlegg eller kommer og viser den personlig. Skal Bråte Skolekorps arkivere attesten? Nei, den er personlig og skal kun registreres hos Bråte Skolekorps. Sendes den med e-post vil den bli slettet så snart den er registrert. Vi har taushetsplikt og makulerer alle attester så snart de er registrert.   Søknadsprosessen Hvordan søke elektronisk? Logg inn her https://attest.politi.no/ Du må ha MinID, BankID, Buypass eller Commfides.  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon. Hvilket formål skal jeg velge? Fra nedtrekkslisten skal du velge, Kategori = Frivillige organisasjoner - Formål = Frivillige organisasjoner Hvordan får jeg bekreftelse på formål? Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad). Den laster du ned fra ved å trykke på skjema til venstre. Fyll ut personalia. Hvordan legger jeg bekreftelse på formål ved søknaden? Du kan skanne den eller ta bilde av den med telefonen din hvis du ikke har mulighet til å skanne den. Sjekk at filen er lett å lese før du legger den ved søknaden din. Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif. - Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes). Teknisk informasjon Løsningen fungerer best med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari.Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen. HUSK NÅR DU FÅR ATTESTEN MÅ DEN VISES FOR REGISTERING TIL LEDER  I ØVINGSLOKALE ELLER AVTALE MØTE. Dette kan gjøres personlig eller via e-post   Søknadsprosessen for deg under 18 år Hvordan søke? Skriv ut skjema som du laster ned her eller Politiets sine sider her https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_polit iattest_sendes/ Hvordan får jeg bekreftelse på formål? Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad). Den laster du ned skjemabilde på denne siden Fyll ut personalia. Hva må legges ved søknaden? Kopi av gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur. Ta kopi i A4 format. Bekreftelse på formål. Foresatte må skrive under sammen med den som søker om attesten. Hvor sender jeg søknaden? Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester Postboks 113 9951 Vardø HUSK NÅR DU FÅR ATTESTEN MÅ DEN VISES FOR REGISTERING PÅ KONTORET, I ØVINGSLOKALE. Dette kan gjøres personlig eller via e-post.
Postadresse til Bråte Skolekorps: BRÅTE SKOLEKORPS c/o Linda Olaisen Haldenveien 2079 1970 HEMNES
Kontakt info Bråte Skolekorps: Tlf. 926 86 329 (Telefon tid: 17.00 - 21.00) leder@braateskolekorps.no post@braateskolekorps.no